CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành
quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp
dừng làm thủ tục hải quan đối vói hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chỉ tiết một sổ điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Tông cục Hải quan quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định sổ 1164/QĐ-HQHCM ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Cục Hải quan Thành pho Hồ Chí Minh về việc quy định biên chế, địa bàn hoạt động của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư trực thuộc Cục Hải quan Thành phổ Hồ chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-ĐT ngày 20 tháng 05 năm 2021 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính vê quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khấu;

Thực hiện công văn sổ 1087/HQTPHCM-TXNK ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Cục Hải quan Thành phổ Hồ Chỉ Minh về việc phân công thực hiện cưỡng chế dừng thủ tục hải quan theo đề nghị của cơ quan thuế;

Theo đề nghị của Cục Thuế Thành phổ Hồ Chí Minh tại công văn số 8807/CTTPHCM-QLN ngày 19 tháng 11 năm 2021 về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hiệu lực của quyết định số 874/QĐ-ĐT ngày 20 tháng 05 năm 2021 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải
quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kim Án, mã số thuế 0302492118, địa chỉ số: 263/8 Nguyễn Hồng Đào, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Kim Án có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 11 năm 2021.

Quyết định có 02 trang/ 01 tờ./.

1437/QÐ-ÐT
QUYẾT ĐỊNH 1437/QĐ-ĐT Về việc chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối vói hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
23/11/2021
23/11/2021
Còn hiệu lực
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Xuân Bình