CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng
biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối vói hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Điều 33 Nghị định số số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm

  1. của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết một sổ điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Tông cục Hải quan quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu to chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-HQHCM ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chỉ Minh về việc quy định biên chế, địa bàn hoạt động của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư trực thuộc Cục Hải quan Thành phổ Hồ Chí Minh;

Thực hiện công văn sổ 1087/HQTPHCM-TXNK ngày 05 thảng 5 năm 2020 của Cục Hải quan Thành phổ Hồ Chí Minh về việc phân công thực hiện cưỡng chế dừng thủ tục hải quan theo đề nghị của cơ quan thuế;

Theo đề nghị của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 8578/CTTPHCM-QLN ngày 16 tháng 11 năm 2021 về việc dừng làm thủ tục hải quan đổi với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc Trường Thịnh Phát, địa chỉ: Khu thương mại dịch vụ tầng lửng, Chung cư Linh Đông, 65 Linh Đông, Phường Linh Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, mã số thuế: 0305020360 để thi hành nội dung công văn sổ 8578/CTTPHCM-QLN ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do bị cưỡng chế: Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 (chín mươi) ngày kể tỳ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Số tiền cưỡng chế: 53.278.013.771 đồng.

(Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ hai trăm bảy mươi tám triệu không trăm mười ba nghìn bảy trăm bảy mươi mốt đồng).

Điều 2. Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Địa ốc Trường Thịnh Phát phải nghiêm chỉnh thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 đến ngày 29 tháng 11 năm 2022. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

Quyết định có 02 trang/ 01 tờ./.

1435/QÐ-ÐT
QUYẾT ĐỊNH 1435/QĐ-ĐT Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối vói hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
23/11/2021
30/11/2021
29/11/2022
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Xuân Bình