CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA, PHÂN TÍCH ĐỂ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA; PHÂN TÍCH ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 năm 2012;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Việt Nam tham gia Công ước Quốc tế về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa;

Thực hiện Nghị định thư quy định việc thực hiện Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, sử dụng kết quả phân tích để phân loại hàng hóa, sử dụng kết quả phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

2. Người khai hải quan, cơ quan hải quan, công chức hải quan và các tổ chức, cá nhân khác khi thực hiện các công việc có liên quan đến phân loại hàng hóa, thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là đối tượng thực hiện Thông tư này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công ước Quốc tế về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System) (gọi tắt là Công ước HS) là Công ước do Hội đồng hợp tác Hải quan, nay gọi là Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) thông qua ngày 14 tháng 6 năm 1983 tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ về “Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa”.

2. Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan Thế giới (sau đây gọi tắt là Hệ thống HS), là hệ thống bao gồm danh mục những nhóm hàng, phân nhóm hàng cùng các mã số có liên quan, chú giải pháp lý Phần, Chương, Phân nhóm và các Quy tắc tổng quát.

3. Danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan Thế giới (sau đây gọi tắt là Danh mục HS) là danh mục những nhóm hàng (mã 4 chữ số), phân nhóm hàng (mã 6 chữ số), chú giải pháp lý Phần, Chương, Phân nhóm được sắp xếp một cách có hệ thống ứng với tên, mô tả và mã số hàng hóa.

4. Quy tắc tổng quát là các quy tắc chung để giải thích Hệ thống HS nhằm phân loại hàng hóa vào một nhóm, phân nhóm nhất định.

5. Chú giải pháp lý là những nội dung giải thích các phần, chương và phân nhóm được gắn kèm ở đầu các Phần, Chương của danh mục HS.

6. Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (sau đây gọi tắt là Danh mục AHTN) là danh mục hàng hóa của các nước ASEAN, được xây dựng trên cơ sở Hệ thống HS của Tổ chức Hải quan Thế giới.

7. Phân tích hàng hóa là việc các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan hải quan phân tích mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật để xác định:

a) Thành phần, cấu tạo, tính chất lý, hóa, công dụng làm cơ sở phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

b) Các tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn quốc gia do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành hoặc tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chuyên ngành (kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm) làm căn cứ quyết định thông quan hàng hóa.

8. Giám định hàng hóa là việc cơ quan hải quan trưng cầu giám định tại các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật để phân tích, xác định cấu tạo, thành phần, tính chất lý, hóa, công dụng của hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan hải quan để xác định tên hàng, áp mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 3. Phân tích để phân loại hàng hóa

1. Trường hợp cơ quan hải quan không đủ cơ sở để xác định tính chính xác việc phân loại hàng hóa của người khai hải quan thì thực hiện phân tích để phân loại hàng hóa.

2. Trường hợp cơ quan hải quan không đủ điều kiện thực hiện phân tích hàng hóa thì sử dụng dịch vụ giám định của các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật về dịch vụ giám định thương mại để làm cơ sở thực hiện.

3. Để phân loại hàng hóa, người khai hải quan có thể sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa của các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật hoặc cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Mục 2. PHÂN LOẠI HÀNG HÓA

Điều 4. Nguyên tắc phân loại hàng hóa

1. Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2. Khi phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phải tuân thủ:

a) Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

b) Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 15/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

c) Các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 5. Sử dụng kết quả phân loại

1. Kết quả phân loại hàng hóa được sử dụng để áp dụng chính sách quản lý hàng hóa trên cơ sở thực hiện quy định về điều kiện, thủ tục, hồ sơ áp dụng tại Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu; Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Danh mục hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

2. Kết quả phân loại hàng hóa được sử dụng để áp dụng mức thuế đối với một mặt hàng trên cơ sở thực hiện quy định tại các Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai và điều kiện, thủ tục, hồ sơ để được áp dụng mức thuế quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 6. Phân loại, áp dụng mức thuế đối với một số trường hợp đặc biệt

1. Trường hợp thực hiện phân loại hàng hóa theo quy định tại Điều 4 Thông tư này nhưng chưa xác định được mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì sử dụng các tài liệu sau:

a) Chú giải chi tiết Danh mục HS;

b) Tuyển tập ý kiến phân loại của WCO;

c) Chú giải bổ sung Danh mục AHTN;

d) Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2. Trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS để hướng dẫn phân loại và xử lý khiếu nại theo nguyên tắc áp dụng quy định của Điều ước quốc tế.

Tổng cục Hải quan thực hiện công khai các tài liệu ở khoản 1, khoản 2 Điều này trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

3. Trường hợp có ý kiến khác nhau về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế khi áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, tiêu chuẩn chuyên ngành, Bộ Tài chính thống nhất với các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan để xử lý.

4. Trường hợp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan hữu quan khác ban hành văn bản sửa đổi, hướng dẫn phân loại, làm ảnh hưởng tới quá trình khai báo hải quan về mã số, mức thuế và hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của người khai hải quan, người nộp thuế thì thực hiện phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế kể từ ngày văn bản sửa đổi hướng dẫn phân loại có hiệu lực pháp luật theo quy định.

Điều 7. Phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

1. Người khai hải quan nhập khẩu máy liên hợp (gồm hai hay nhiều máy) hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được lựa chọn phân loại theo quy định tại Chú giải pháp lý 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc phân loại theo từng máy móc, thiết bị.

2. Trường hợp phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy theo quy định tại Chú giải 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, không phân biệt các máy đó được nhập khẩu từ nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau thì người khai hải quan, cơ quan hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4 dưới đây.

3. Thủ tục thực hiện đối với người khai hải quan:

a) Người khai hải quan đăng ký Danh mục máy móc, thiết bị, sau đây gọi tắt là danh mục, bằng phương thức điện tử (theo mẫu số 01/ĐKDMTB/2015, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này), kèm theo 01 phiếu theo dõi trừ lùi (theo mẫu số 02/PTDTL-DMTB/2015, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên tại Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất.

b) Trường hợp Danh mục đã đăng ký nhưng người khai hải quan cần sửa đổi, bổ sung thì người khai hải quan nộp Danh mục và phiếu theo dõi trừ lùi sửa đổi, bổ sung cho Chi cục hải quan đăng ký Danh mục trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa lần đầu hoặc trước thời điểm nhập khẩu máy móc thiết bị cho lô hàng tiếp theo có sửa đổi, bổ sung Danh mục.

c) Trường hợp mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi thì người khai hải quan có văn bản gửi cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục lần đầu đề nghị cấp lại Danh mục; lập phiếu theo dõi trừ lùi mới trong đó tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số tờ khai và số lượng máy móc, thiết bị trong Danh mục đã nhập khẩu gửi cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng tiếp theo.

4. Thủ tục thực hiện đối với cơ quan hải quan:

a) Khi tiếp nhận Danh mục:

a.1) Ngay sau khi người khai hải quan đăng ký danh mục theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này, Chi cục hải quan nơi người khai hải quan đăng ký Danh mục đồng thời là Chi cục hải quan làm thủ tục nhập khẩu có trách nhiệm tiếp nhận, lập sổ theo dõi, đóng dấu xác nhận vào 02 bản Danh mục nhập khẩu và 01 bản phiếu theo dõi trừ lùi (lưu 01 bản chính Danh mục, giao cho người khai hải quan 01 bản chính Danh mục kèm 01 bản chính phiếu theo dõi trừ lùi); thực hiện phân loại và trừ lùi theo hướng dẫn tại điểm b dưới đây.

Trường hợp người khai hải quan làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khác với Chi cục Hải quan đăng ký Danh mục thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu tiếp nhận Danh mục kèm phiếu theo dõi trừ lùi do người khai hải quan đăng ký; thực hiện phân loại và trừ lùi theo hướng dẫn tại điểm b dưới đây.

a.2) Trường hợp người khai hải quan cần thay đổi, bổ sung Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi thì Chi cục hải quan nơi người khai hải quan đăng ký Danh mục có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu theo dõi, đóng dấu xác nhận vào 02 bản Danh mục cần thay đổi, bổ sung và 01 bản phiếu theo dõi trừ lùi cần thay đổi, bổ sung (lưu 01 bản chính Danh mục, giao người khai hải quan 01 bản chính Danh mục kèm 01 bản chính phiếu theo dõi trừ lùi để xuất trình cho cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để thực hiện khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa thực tế nhập khẩu) theo quy định.

a.3) Trường hợp người khai hải quan mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi: trên cơ sở đề nghị của người khai hải quan, Chi cục hải quan nơi người khai hải quan đăng ký Danh mục đồng thời là Chi cục hải quan làm thủ tục nhập khẩu kiểm tra cụ thể và cấp lại Danh mục; kiểm tra các nội dung tự kê khai trên Phiếu theo dõi trừ lùi mới do người khai hải quan lập, đối chiếu với các thông tin trên hệ thống của Hải quan để xác nhận Phiếu theo dõi trừ lùi các máy móc, thiết bị chưa nhập khẩu.

Trường hợp người khai hải quan làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khác với Chi cục Hải quan đăng ký Danh mục thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng tiếp theo tiếp nhận Phiếu theo dõi trừ lùi mới do người khai hải quan lập, thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác nhận Phiếu theo dõi trừ lùi tương tự như nội dung hướng dẫn đối với Chi cục hải quan nơi người khai hải quan đăng ký Danh mục, đồng thời là Chi cục hải quan làm thủ tục nhập khẩu.

b) Khi làm thủ tục nhập khẩu: Ngoài thủ tục hải quan theo quy định, cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ hải quan, đối chiếu với phiếu theo dõi trừ lùi để trừ lùi những máy móc, thiết bị người khai hải quan đã thực tế nhập khẩu và ký xác nhận theo quy định. Lưu 01 bản chụp Danh mục và phiếu theo dõi trừ lùi đã thực hiện trừ lùi vào hồ sơ hải quan.

Hết lượng hàng hóa nhập khẩu ghi trong phiếu theo dõi trừ lùi, lãnh đạo Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng xác nhận “đã nhập hết hàng hóa theo danh mục số....” lên bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người khai hải quan lưu 01 bản chụp, cấp cho người khai hải quan 01 bản chụp và gửi bản chính đến Chi cục Hải quan nơi cấp phiếu theo dõi trừ lùi để thực hiện kiểm tra hàng hóa đã thông quan theo quy định.

Trường hợp Chi cục Hải quan tiếp nhận đăng ký danh mục đồng thời là Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị như đã nêu tại điểm a.1 trên, sau khi lãnh đạo Chi cục đã xác nhận hết lượng hàng hóa nhập khẩu trong phiếu theo dõi trừ lùi, Chi cục lưu bản chính, cấp cho người khai Hải quan 01 bản chụp, chuyển 01 bản chụp phiếu theo dõi trừ lùi kèm hồ sơ đăng ký danh mục để thực hiện kiểm tra hàng hóa đã thông quan theo quy định.

5. Trường hợp khai bổ sung (nếu có) thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

6. Các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị đồng bộ, toàn bộ trước đây đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận máy chính, hàng hóa thực nhập đã được phân loại theo máy chính, phần còn lại nhập khẩu được tiếp tục thực hiện phân loại theo máy chính.

Điều 8. Phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời

1. Hàng hóa là những máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thường do yêu cầu đóng gói, bảo quản hoặc vận chuyển thực hiện phân loại theo quy tắc 2a của 6 (sáu) quy tắc tổng quát giải thích Hệ thống HS.

Trường hợp hàng hóa được nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau thì người khai hải quan, cơ quan hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 dưới đây.

2. Thủ tục thực hiện đối với người khai hải quan:

a) Người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị, sau đây gọi là Danh mục, bằng phương thức điện tử (theo mẫu số 03/DMTBĐKNK-TDTL/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị (theo mẫu số 04/PTDTL-TBNC/2015, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất;

b) Trường hợp Danh mục đã đăng ký nhưng cần sửa đổi, bổ sung các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị thì người khai hải quan được sửa đổi, bổ sung và nộp Danh mục, phiếu theo dõi trừ lùi sửa đổi, bổ sung cho Chi cục hải quan nơi đăng ký Danh mục trước thời điểm nhập khẩu lần đầu hoặc trước thời điểm nhập khẩu máy móc thiết bị cho lô hàng tiếp theo có sửa đổi, bổ sung Danh mục.

c) Trường hợp mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị thì người khai hải quan thực hiện tương tự theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 7 Thông tư này.

3. Thủ tục thực hiện đối với cơ quan hải quan:

a) Khi tiếp nhận Danh mục:

a.1) Ngay sau khi người khai hải quan đăng ký Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi, Chi cục hải quan nơi người khai hải quan đăng ký Danh mục đồng thời là Chi cục hải quan làm thủ tục nhập khẩu có trách nhiệm tiếp nhận, lập phiếu theo dõi, đóng dấu xác nhận vào 02 bản Danh mục hàng hóa nhập khẩu và 01 bản phiếu theo dõi trừ lùi (lưu 01 bản chính Danh mục, giao cho người khai hải quan 01 bản chính Danh mục kèm 01 bản chính phiếu theo dõi trừ lùi); thực hiện phân loại, tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này và trừ lùi khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa thực tế nhập khẩu theo hướng dẫn tại điểm b dưới đây.

Trường hợp, người khai hải quan làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khác với Chi cục Hải quan đăng ký danh mục thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu tiếp nhận 01 bản chính Danh mục kèm 01 bản chính phiếu theo dõi trừ lùi; thực hiện phân loại, tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này và thực hiện trừ lùi theo hướng dẫn tại điểm b dưới đây.

a.2) Trường hợp người khai hải quan cần thay đổi, bổ sung Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị thì thực hiện tương tự theo quy định tại tiết điểm a.2, khoản 4, Điều 7 Thông tư này.

a.3) Trường hợp người khai hải quan mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị: thực hiện tương tự theo quy định tại điểm a.3, khoản 4, Điều 7 Thông tư này.

b) Khi làm thủ tục nhập khẩu: Ngoài thủ tục hải quan theo quy định, cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ hải quan, đối chiếu với phiếu theo dõi trừ lùi để trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời người khai hải quan đã thực tế nhập khẩu và ký xác nhận theo quy định. Lưu 01 bản chụp Danh mục và phiếu theo dõi trừ lùi đã thực hiện trừ lùi vào hồ sơ hải quan.

Hết lượng hàng hóa nhập khẩu ghi trong phiếu theo dõi trừ lùi, lãnh đạo Chi cục hải quan nơi làm thủ tục cuối cùng xác nhận “đã nhập hết hàng hóa theo danh mục số...” lên bản chính phiếu theo dõi trừ lùi của người khai hải quan và lưu 01 bản chụp, cấp cho người khai hải quan 01 bản chụp và gửi bản chính đến Chi cục Hải quan nơi cấp phiếu theo dõi trừ lùi để thực hiện kiểm tra hàng hóa đã thông quan theo quy định.

Trường hợp Chi cục Hải quan tiếp nhận đăng ký Danh mục đồng thời là Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu các chi tiết, linh kiện rời như đã nêu tại điểm a.1 trên, sau khi lãnh đạo Chi cục đã xác nhận hết lượng hàng hóa nhập khẩu trong phiếu theo dõi trừ lùi, Chi cục lưu bản chính, cấp cho người khai Hải quan 01 bản chụp, chuyển 01 bản chụp phiếu theo dõi trừ lùi kèm hồ sơ đăng ký danh mục để thực hiện kiểm tra hàng hóa đã thông quan theo quy định.

4. Trường hợp khai bổ sung (nếu có) thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Mục 3. PHÂN TÍCH, GIÁM ĐỊNH ĐỂ PHÂN LOẠI HÀNG HÓA; PHÂN TÍCH ĐỂ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM

Điều 9. Hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại

Cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích hàng hóa có trách nhiệm lập và gửi hồ sơ yêu cầu phân tích; hồ sơ gồm:

1. Phiếu yêu cầu phân tích kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa (theo mẫu số 05/PYCPT/2014 Phụ lục ban hành kèm Thông tư này).

2. Phiếu ghi số, ngày văn bản, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan liên quan đến mẫu hàng hóa.

3. Mẫu hàng hóa yêu cầu phân tích.

Điều 10. Mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phân tích để phân loại

1. Lấy mẫu hàng hóa

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải lấy mẫu để phân tích theo quy định tại Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015. Việc lấy mẫu thực hiện theo phiếu yêu cầu phân tích kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa (theo mẫu số 05/PYCPT/2015 Phụ lục ban hành kèm Thông tư này). Mẫu được lấy từ chính lô hàng cần phân tích và mang tính đại diện; phải đủ về số lượng, khối lượng để phục vụ cho việc trưng cầu giám định hoặc giải quyết khiếu nại. Khi lấy mẫu phải có đại diện của người khai hải quan. Mẫu phải được các bên ký xác nhận và niêm phong. Khi bàn giao mẫu phải có biên bản bàn giao và ký xác nhận của các bên.

Trường hợp lấy mẫu nhưng vắng mặt người khai hải quan, cơ quan hải quan lấy mẫu với sự chứng kiến của cơ quan nhà nước tại khu vực cửa khẩu, đại diện doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi và phải có ký xác nhận của các bên chứng kiến.

b) Số lượng mẫu: 02 mẫu.

Trường hợp không thể lấy đủ số lượng mẫu thì lấy 01 mẫu và gửi kèm catalogue, hình ảnh của mẫu.

Trường hợp người khai hải quan chỉ nhập khẩu 01 mẫu thì không thực hiện lấy mẫu.

c) Giao nhận mẫu: Cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích trực tiếp gửi mẫu. Trường hợp người khai hải quan đề nghị được trực tiếp chuyển mẫu thì phải chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn của mẫu và thời gian gửi mẫu.

Mẫu chỉ có giá trị pháp lý khi còn nguyên niêm phong.

2. Người khai hải quan có trách nhiệm xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan lấy mẫu thực hiện phân tích.

3. Sử dụng mẫu hàng hóa:

a) Phân tích: cơ quan hải quan tiếp nhận mẫu (theo mẫu số 06/PTNYCPT/2015 Phụ lục ban hành kèm Thông tư này) và thực hiện phân tích;

b) Lưu mẫu: trong thời hạn 120 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo kết quả phân loại trừ những loại hàng hóa đặc biệt như hàng hóa dễ gây nguy hiểm, hàng hóa đã bị biến chất hoặc hàng hóa không thể lưu giữ được trong thời gian trên.

Mẫu lưu được sử dụng khi người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân tích và đề nghị trưng cầu giám định tại các tổ chức có chức năng theo quy định của pháp luật hoặc giải quyết khiếu nại.

c) Trả lại mẫu hàng hóa:

Trường hợp người khai hải quan yêu cầu trả lại mẫu thì cơ quan hải quan lập biên bản trả mẫu cho người khai hải quan (theo mẫu số 07/BBTLMHH/2015) và không chịu trách nhiệm về phẩm chất hàng hóa đối với những mẫu được trả lại do đã chịu tác động của quá trình phân tích mẫu. Trường hợp trả lại mẫu hàng hóa đang trong thời hạn lưu mẫu theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này, người khai hải quan đã công nhận kết quả phân tích thì không được khiếu nại về kết quả phân tích.

d) Hủy mẫu hàng hóa đã phân tích:

Cơ quan hải quan hủy mẫu khi mẫu hết hạn lưu giữ theo quy định; mẫu hàng hóa dễ gây nguy hiểm; mẫu hàng hóa đã bị biến chất hoặc mẫu hàng hóa không còn khả năng lưu giữ. Quyết định hủy mẫu và biên bản hủy mẫu được lưu theo quy định về lưu giữ hồ sơ.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể về quy trình kỹ thuật, chứng từ đối với việc lấy mẫu, quyết định hủy mẫu.

5. Trường hợp cơ quan hải quan gửi mẫu trưng cầu giám định tại các tổ chức giám định thì lập hồ sơ, thực hiện thủ tục gửi mẫu giám định theo quy định của pháp luật về dịch vụ giám định thương mại.

Điều 11. Thông báo kết quả phân loại

1. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, trường hợp thời gian phân tích phụ thuộc thời gian do yêu cầu quy trình kỹ thuật phân tích thì không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ và mẫu phân tích, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại hàng hóa (theo mẫu số 08/TBKQPL/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

a) Trường hợp mẫu hàng hóa có kết quả phân tích đáp ứng nhóm tiêu chí a.1 và a.3 hoặc nhóm tiêu chí a.2 và a.3 dưới đây, thời hạn thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa không quá 05 ngày làm việc, trường hợp thời gian phân tích phụ thuộc thời gian do yêu cầu quy trình kỹ thuật phân tích thì không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ và mẫu phân tích:

a.1) Tên hàng: Tên hàng kết luận trong Thông báo kết quả phân tích theo các tiêu chí của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam giống với kết luận tại mục “Tên gọi theo cấu tạo, công dụng” tại Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành trước đây.

a.2) Bản chất hàng hóa: Chủng loại, thành phần, công dụng của hàng hóa tại thông báo kết quả phân tích giống chủng loại, thành phần, công dụng của hàng hóa tại Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ban hành trước đây.

a.3) Mã số hàng hóa: là mã số đã nêu tại Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục trường Tổng cục Hải quan đã ban hành trước đây.

b) Trường hợp mẫu hàng hóa có kết quả phân tích không thuộc trường hợp nêu tại điểm a nêu trên, thời hạn thông báo kết quả phân loại thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

c) Trường hợp hồ sơ yêu cầu phân tích có từ 02 mẫu hàng hóa trở lên, mẫu hàng hóa phức tạp cần phải có thêm thời gian thì thời hạn phân tích, phân loại và thông báo kết quả phân loại cho người khai hải quan được kéo dài nhưng không quá 10 ngày làm việc.

2. Trường hợp cơ quan hải quan gửi mẫu trưng cầu giám định tại các tổ chức giám định thì trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, trường hợp mẫu hàng hóa phức tạp cần có thêm thời gian thì không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giám định hàng hóa, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại hàng hóa (theo mẫu số 08/TBKQPL/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này).

Đối với mẫu hàng hóa có kết quả giám định thuộc phạm vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thời hạn thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả giám định hàng hóa.

3. Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là cơ sở để xác định mức thuế, thực hiện chính sách quản lý hàng hóa; được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của cơ quan hải quan và công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

4. Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân loại hàng hóa của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì thực hiện khiếu nại theo Luật Khiếu nại hoặc trưng cầu giám định theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.

Điều 12. Hồ sơ và mẫu hàng hóa phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm

Hồ sơ yêu cầu phân tích và mẫu hàng hóa thực hiện theo các quy định và hướng dẫn của các Bộ quản lý chuyên ngành về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

Điều 13. Phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm

1. Trường hợp Bộ quản lý nhà nước chuyên ngành giao nhiệm vụ, chỉ định cho cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm thì cơ quan hải quan căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành để thực hiện phân tích hàng hóa.

Cơ quan hải quan thông báo các mặt hàng được Bộ quản lý chuyên ngành giao, chỉ định để thực hiện việc kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

2. Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm phải thể hiện đầy đủ kết quả phân tích và kết luận mẫu hàng theo các tiêu chí theo quy định của các Bộ chuyên ngành.

3. Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm là cơ sở để quyết định thông quan hàng hóa.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm (theo mẫu số 09/TBKQKT-CL-ATTP/2015 Phụ lục ban hành kèm Thông tư này) trong thời hạn quy định của pháp luật về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.

5. Trường hợp người khai hải quan không đồng ý với Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm thì thực hiện khiếu nại theo Luật Khiếu nại hoặc trưng cầu giám định theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ.

Mục 4. CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Điều 14. Nguồn thông tin xây dựng Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

1. Công ước HS và các phụ lục kèm theo;

2. Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

3. Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành theo quy định tại Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;

4. Văn bản hướng dẫn về phân loại hàng hóa của Bộ Tài chính;

5. Nguồn thông tin khác từ:

a) Các văn bản giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan;

b) Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

c) Thông báo kết quả xác định trước mã số của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Điều 15. Thẩm quyền thu thập, cập nhật, sửa đổi Cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

1. Tổng cục Hải quan tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, đảm bảo tính đầy đủ, toàn diện, tập trung, thống nhất và cập nhật kịp thời.

2. Thông tin trong cơ sở dữ liệu được bổ sung, sửa đổi khi các nguồn thông tin nêu tại Điều 14 Thông tư này thay đổi.

3. Tổng cục Hải quan công khai các thông tin nêu tại Điều 14 Thông tư này trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan để người khai hải quan, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, cơ quan hải quan các cấp, công chức hải quan sử dụng.

Mục 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Trường hợp hàng hóa thuộc tờ khai hải quan đăng ký đã được lấy mẫu hàng hóa để phân tích, giám định nhưng đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành chưa có kết quả phân tích, giám định thì thực hiện theo quy định của văn bản liên quan có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Trong thời gian chờ Thông tư có hiệu lực thi hành, việc thực hiện phân loại hàng hóa, lấy mẫu, gửi mẫu, lưu mẫu phân tích, thực hiện phân tích, phân loại, giám định tiếp tục thực hiện theo pháp luật áp dụng tại thời điểm trước khi Thông tư này có hiệu lực.

Bãi bỏ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010; Điều 17, Điều 97 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013; công văn số 1280/BTC-TCHQ ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị nguyên chiếc.

2. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan căn cứ vào Thông tư này ban hành quy trình thủ tục hải quan về phân loại hàng hóa phải phân tích, quy chế phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, quy chế xây dựng, thu thập, cập nhật Cơ sở dữ liệu; xây dựng và đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị máy móc, nguồn nhân lực để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thống nhất, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hải quan;

2. Cơ quan hải quan, người khai hải quan, người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện việc phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để thực hiện kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo đúng quy định hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư này. Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, cơ quan hải quan, người khai hải quan, người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, phản ánh về Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) để được xem xét, hướng dẫn giải quyết kịp thời.

14/2015/TT-BTC
Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
30/01/2015
16/03/2015
Còn hiệu lực
Thông tư
Bộ Tài chính
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
STT Số hiệu Ngày ban hành từ ngày Tên văn bản
1
1116/TCHQ-PC 10/03/2021 V/v kiến nghị liên quan đến thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP
2
930/TCHQ-TXNK 26/02/2021 V/v nhập khẩu dây chuyền máy móc
3
878/TCHQ-TXNK 23/02/2021 V/v phân loại “tủ đông lạnh”
4
185/HQHCM-GSQL 21/01/2021 V/v phân loại mặt hàng chế phẩm diệt khuẩn
5
1395/TCHQ-TXNK 12/03/2019 V/v phân loại Máy xay trộn thực phẩm và đồ uống
6
1070/TCHQ-TXNK 22/02/2019 V/v phân loại mặt hàng Phân bón DAP
7
807/TCHQ-TXNK 01/02/2019 V/v phân loại mặt hàng Dầu cá dạng lỏng - MEG-3 (TM) '15' N-3 Emulsion LV - Nguyên liệu thực phẩm
8
687/TCHQ-TXNK 30/01/2019 V/v phân loại mặt hàng “Băng dính y tế thay thế chỉ khâu da”
9
688/TCHQ-TXNK 30/01/2019 V/v phân loại mặt hàng “Thịt heo có xương, đông lạnh”
10
729/TCHQ-TXNK 30/01/2019 V/v phân loại động cơ máy thủy
11
585/TCHQ-TXNK 25/01/2019 V/v phân loại hàng hóa
12
494/TCHQ-TXNK 22/01/2019 V/v phân loại khung giá để bát đĩa
13
271/TCHQ-TXNK 10/01/2019 V/v phân loại mặt hàng encoder
14
182/TB-TCHQ 07/01/2019 Dây thép không gỉ, đường kính 1,2mm.
15
149/TB-TCHQ 05/01/2019 Mẫu yêu cầu phân tích có đường kính 7mm là: Dây thép hợp kim, trong đó Crom là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim (hàm lượng Cr≈0,3424%), đường kính 7mm.
16
139/TB-TCHQ 05/01/2019 Dây thép hợp kim trong đó Bo là nguyên tố duy nhất quyết định yếu tố thép hợp kim, tiết diện mặt cắt ngang hình tròn trơn, đường kính 3,5mm; thành phần hóa học không phù hợp là thép silic-mangan và thép gió.
17
18/TB-TCHQ 02/01/2019 Màng graphit, kích thước 0,017mm x 62mm x 120mm, dùng để dẫn nhiệt (không phải là sản phẩm điện).
18
22/TB-TCHQ 02/01/2019 Sản phẩm không dệt từ xơ sợi thủy tinh (chiếm 53,4%), chua thấm tẩm, tráng phủ, gồm nhiều lớp ép chồng lên nhau trên nền vải dệt thoi bằng sợi thủy tinh (chiếm 46,6%), dày 8mm, khổ rộng 910mm.
19
19/TB-TCHQ 02/01/2019 Sản phẩm từ sợi thủy tinh ở dạng bó sợi, đã thấm tẩm styrene, hàm lượng thủy tinh ~ 85%.
20
7720/TB-TCHQ 28/12/2018 Mẫu yêu cầu phân tích có thành phần gồm pantolactone; cyclododecanol; hexanoic acid, 2-ethyl-tetradecyl ester; oleic acid; chiết xuất thực vật... có công dụng thúc đẩy nhanh quá trình lành vết thương, chống hình thành sẹo; dạng gel, đóng gói trong lọ nhựa thể tích 50ml.
21
7684/TB-TCHQ 27/12/2018 Dây thép không gỉ, có mặt cắt ngang hình tròn đường kính 4.65mm.
22
7680/TB-TCHQ 27/12/2018 Chế phẩm hoạt động bề mặt không ion, dạng rắn. Thành phần gồm glyceryl stearat, chất hữu cơ hoạt động bề mặt không ion.
23
7675/TB-TCHQ 27/12/2018 Kẽm dinatri etylen diamin tetraaxetat (ZnNa2-EDTA).
24
7683/TB-TCHQ 27/12/2018 Dây thép không gỉ, có mặt cắt ngang hình tròn đường kính 4.05mm.
25
7682/TB-TCHQ 27/12/2018 Avobenzone.
26
7678/TB-TCHQ 27/12/2018 Dây thép không gỉ, đường kính 0,7mm.
27
7674/TB-TCHQ 27/12/2018 Đồng dinatri etylen diamin tetraaxetat (CuNa2-EDTA).
28
7542/TB-TCHQ 24/12/2018 Chế phẩm ổn định cho plastic có thành phần chính là muối axit béo của chì, canxi cacbonat và phụ gia, dạng mảnh.
29
7547/TB-TCHQ 24/12/2018 Nấm men ngừng hoạt động, dạng bột. Theo khai báo: dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi.
30
7543/TB-TCHQ 24/12/2018 Chế phẩm ổn định và chống oxy hóa cho plastic có thành phần chính là hỗn hợp muối axit béo của canxi, kẽm và phụ gia, dạng bột.
31
7544/TB-TCHQ 24/12/2018 Mẫu gồm 12 thanh gỗ ván từ cây lá kim, mỗi thanh có kích cỡ: (10x100x2400)mm, đã được bào 2 mặt, mặt dưới tạo 3 rãnh song song chạy dọc theo chiều dài, 2 cạnh bên được soi rãnh và tạo gân để lắp ghép với nhau khi sử dụng.
32
7480/TB-TCHQ 19/12/2018 Thuốc thú y chứa hoạt chất cloprostenol, sử dụng đường tiêm, đóng gói 20ml/lọ/hộp.
33
7676/TB-TCHQ 17/12/2018 Chế phẩm hóa học có thành phần chính là hỗn hợp muối magiê và kẽm của etylen diamin tetraaxetat (muối EDTA magiê và kẽm), dạng bột.
34
7352/TCHQ-TXNK 13/12/2018 V/v phân loại hàng hóa mặt hàng cầu trục
35
6720/TB-TCHQ 16/11/2018 Cyanuric acid, dạng bột.
36
6721/TB-TCHQ 16/11/2018 Chất hoạt động bề mặt cation, dạng lỏng.
37
6741/TCHQ-TXNK 16/11/2018 V/v phân loại xe ô tô Ford Ranger Raptor
38
6633/TB-TCHQ 13/11/2018 Dibenzoylmethane.
39
6627/TB-TCHQ 13/11/2018 Thép hợp kim silic kỹ thuật điện được cán phẳng, các hạt tinh thể (cấu trúc tế vi) có định hướng, dày 0,20mm, chiều rộng 540mm, dạng cuộn.
40
6625/TB-TCHQ 13/11/2018 Hexamethyldisiloxane.
41
6624/TCHQ-TXNK 13/11/2018 V/v phân loại cẩu hàng Liebherr
42
6631/TB-TCHQ 13/11/2018 Niken florua, dạng bột.
43
6626/TB-TCHQ 13/11/2018 Thép hợp kim silic kỹ thuật điện được cán phẳng, các hạt tinh thể (cấu trúc tế vi) có định hướng, dày 0,20mm, chiều rộng 500mm, dạng cuộn.
44
6635/TB-TCHQ 13/11/2018 Gạch lót bằng cao nhôm (hàm lượng Al2O3 ≈ 93,6% tính theo trọng lượng), dùng trong máy nghiền, không tráng men, độ hút nước không vượt quá 0,5% tính theo trọng lượng.
45
6595/TB-TCHQ 09/11/2018 Vật liệu dạng tấm kích thước dài x rộng (60x40)cm, có cấu tạo gồm lớp xơ vụn polyamit có chiều dài xơ không quá 5mm được gắn lên một lớp giấy bảo vệ; Thường sử dụng để ép nhiệt tạo các hình, logo... trên vải, khi in lớp xơ vụn tách ra khỏi lóp giấy bảo vệ để tạo các hình, logo... trên vải.
46
6592/TCHQ-TXNK 09/11/2018 V/v phân loại hàng hóa trục đùn và nòng đùn của máy đùn nhựa
47
6564/TCHQ-TXNK 09/11/2018 V/v phân loại thiết bị làm sạch băng tải
48
6596/TCHQ-TXNK 09/11/2018 V/v phân loại dàn lạnh FCU
49
6566/TB-TCHQ 09/11/2018 Chế phẩm hóa học dùng trong quá trình xử lý nước có thành phần chính gồm hỗn hợp muối sulphat, clorua của sắt, nhôm và phụ gia, dạng bột.
50
6594/TB-TCHQ 09/11/2018 Đá granite dạng tấm, một mặt đã mài phẳng và đánh bóng, phù hợp làm vật liệu ốp lát trong xây dựng.
51
6578/TB-TCHQ 09/11/2018 Clanhke xi măng, loại dùng để sản xuất xi măng PCB40.
52
6591/TCHQ-TXNK 09/11/2018 V/v phân loại “Ổ trượt”
53
6567/TB-TCHQ 09/11/2018 Chế phẩm hóa học có thành phần chính là dẫn xuất của hợp chất carbamat và phụ gia trong nước, dạng lỏng.
54
6523/TCHQ-TXNK 07/11/2018 V/v phân loại đèn LED, khung giá để bát đĩa, bàn là
55
6504/TB-TCHQ 06/11/2018 Chế phẩm khử mùi, hấp thu độ ẩm, làm êm dịu, giảm ngứa, sử dụng trong bó bột. Thành phần chứa bột Talc, Isopropyl myristate, octenidine,..., dạng bình xịt, dung tích 150ml.
56
6518/TB-TCHQ 06/11/2018 Vải dệt thoi, dệt từ sợi multifilament; thành phần sợi dọc từ 100% polyester, sợi ngang từ 100% nylon; độ bền tương đối của sợi dọc là 52,7 cN/tex, độ bền tương đối của sợi ngang là 62,3 cN/tex; vải đã được thấm tẩm cao su (không nhìn thấy bằng mắt thường), trọng lượng 532,8g/m2, dạng cuộn, khổ 1,25m, thường dùng để sản xuất băng tải.
57
6500/TB-TCHQ 05/11/2018 Chế phẩm hóa học có thành phần chính là silica dioxit (SiO2) phân tán trong dung môi hữu cơ.
58
6495/TB-TCHQ 05/11/2018 Chế phẩm chất ổn định, chống oxy hóa dùng trong công nghiệp sản xuất plastic, cao su, dạng bột.
59
6497/TB-TCHQ 05/11/2018 Polystyren nguyên sinh, loại không giãn nở, không chịu tác động cao, dạng hạt.
60
6491/TB-TCHQ 05/11/2018 Hỗn hợp dung môi hydrocacbon thuộc phân đoạn dầu nhẹ (thành phần chủ yếu gồm các hydrocacbon no mạch hở từ C7-C8, chưng cất thu được giọt đầu tiên ở 64 độ C và thu được trên 95%, thể tích tại nhiệt độ 127 độ C theo phương pháp ASTM D86.
61
6498/TB-TCHQ 05/11/2018 Magie oxit, dạng bột.
62
6499/TB-TCHQ 05/11/2018 Dung dịch axit phosphoric, hàm lượng lớn hơn 80% theo khối lượng.
63
6484/TB-TCHQ 05/11/2018 Miếng plastic hình vuông dạng phẳng từ polyethylen terephthalat, loại tự dính được gắn trên lớp giấy bồi. Cấu tạo gồm 60 miếng plastic hình vuông kích thước cạnh 15mm, dày 0,25mm găn trên lớp giấy bồi kích thước 15 cm x 18,5 cm.
64
6486/TB-TCHQ 05/11/2018 Sản phẩm cao nhôm (Al2O3 ~ 74,42%) có chứa chủ yếu là Corundum nhân tạo (quặng nhôm đã qua nung), dạng hạt.
65
6483/TB-TCHQ 05/11/2018 Sản phẩm cao nhôm (Al2O3 ~ 73,99%) có chứa chủ yếu là Corundum nhân tạo (quặng nhôm đã qua nung), dạng hạt, thường dùng để sản xuất vật liệu chịu lửa.
66
6487/TB-TCHQ 05/11/2018 Chế phẩm chứa Poly Aluminium Chloride, hợp chất canxi và sắt dùng để xử lý nước.
67
6485/TB-TCHQ 05/11/2018 Sản phẩm cao nhôm (Al2O3 ~ 77,92%) có chứa chủ yếu là Corundum nhân tạo (quặng nhôm đã qua nung), dạng hạt.
68
6431/TB-TCHQ 02/11/2018 Hạt lúa mì (wheat) còn nguyên vỏ, đã qua cán, dạng mảnh, kích thước không đồng nhất, chưa làm chín, chưa sử dụng ngay được.
69
6433/TB-TCHQ 02/11/2018 Chế phẩm có chứa sodium chloride, chất hoạt động bề mặt, chiết xuất thảo dược và phụ gia trong nước, dùng để vệ sinh tai, dạng lỏng, đóng gói 50ml/chai.
70
6468/TB-TCHQ 02/11/2018 Chế phẩm hoạt động bề mặt dạng anion, dạng lỏng.
71
6434/TB-TCHQ 02/11/2018 Thép không hợp kim (hàm lượng C ≈ 0,4712%; Mn ≈ 0,8371% tính theo trọng lượng), không phải thép dễ cắt gọt, dạng thanh, cán nóng, mặt cắt ngang hình tròn.
72
6469/TB-TCHQ 02/11/2018 Sản phẩm dệt hoàn thiện, được tạo thành bởi dệt kim tròn sợi ngang, có kiểu dệt tạo biên ở 2 mép, thành phần từ 49,6% bông, 16,6% nylon, 12% polyester và 21,8% sợi cao su; bề mặt không tráng phủ, màu đen, đường kính mẫu ở dạng phẳng từ 13,6cm - 17cm, khoảng cách giữa 2 biên là 17,7cm, trọng lượng 711,5 g/m2; dạng chiếc, không phải là chi tiết hay phụ kiện quảng cáo của quần áo.
73
6407/TB-TCHQ 01/11/2018 Dầu jojoba chưa tinh chế (dầu thô).
74
6409/TB-TCHQ 01/11/2018 Khô dầu từ hạt bông, dạng bột thô.
75
6412/TB-TCHQ 01/11/2018 Dầu hạt hướng dương, đã tinh chế.
76
6410/TB-TCHQ 01/11/2018 Đá thạch anh thiên nhiên, không thuộc đá quý, đá bán quý, dạng cục và có các cạnh sắc không đều, màu trắng, chưa được gia công.
77
6411/TB-TCHQ 01/11/2018 Whey, dạng bột.
78
6408/TB-TCHQ 01/11/2018 Chế phẩm có chứa bi-tum dựa trên asphalt tự nhiên, dạng nhão.
79
6267/TCHQ-TXNK 25/10/2018 V/v phân loại mặt hàng “Xương ức heo, đông lạnh”
80
6236/TCHQ-TXNK 24/10/2018 V/v phân loại hàng hóa mặt hàng hợp kim
81
5862/TCHQ-TXNK 05/10/2018 V/v phân loại mặt hàng “Xương sụn và xương ức heo, đông lạnh”
82
5697/TCHQ-TXNK 01/10/2018 V/v phân loại mặt hàng “Xe tra nạp nhiên liệu dùng cho máy bay”
83
5502/TCHQ-TXNK 20/09/2018 V/v xử lý thuế mặt hàng Microsilica (Silica fume)
84
5266/TCHQ-TXNK 10/09/2018 V/v phân loại cần trục bánh lốp
85
5210/TCHQ-TXNK 06/09/2018 V/v phân loại máy thẩm thấu dưỡng chất
86
4725/TCHQ-TXNK 13/08/2018 V/v giải tỏa cưỡng chế mở tờ khai và khai báo hải quan
87
4668/TCHQ-TXNK 08/08/2018 V/v phân loại hàng hóa máy làm mát không khí bằng bay hơi
88
4615/TCHQ-TXNK 06/08/2018 V/v phân loại hàng hóa sản phẩm chế phẩm giặt
89
4539/TCHQ-TXNK 01/08/2018 V/v phân loại mặt hàng Microsilica (Silica fume)
90
4400/TCHQ-TXNK 25/07/2018 V/v hướng dẫn xác định mã HS cho hàng hóa nhập khẩu
91
4262/TCHQ-TXNK 19/07/2018 V/v phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng thép
92
4202/TCHQ-PC 17/07/2018 V/v hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam
93
4130/TCHQ-TXNK 13/07/2018 V/v phân loại và xử lý thuế đối với các mặt hàng hương cà phê
94
4114/TCHQ-TXNK 13/07/2018 V/v phân loại mặt hàng sản phẩm dệt từ sợi cacbon
95
4139/TB-TCHQ 13/07/2018 Sản phẩm dạng ống được ép dẹt, chiều rộng 200mm, gồm 2 mặt (một mặt bằng vải không dệt từ filament polyetylen màu trắng chiếm 48% khối lượng, chiếm 66.1% độ dày; một mặt plastic trong suốt bằng polyetylen chiếm 51.8% khối lượng, chiếm 33.9% độ dày), đã được dán kín ở 2 cạnh theo chiều dọc hở 2 đầu đóng thành dạng cuộn, dọc trên 2 mép dán có in thông tin (nhà sản xuất, các hướng dẫn, khuyến cáo sử dụng...) và vạch màu chỉ thị, chiều dài 70m/cuộn.
96
4024/TCHQ-TXNK 09/07/2018 V/v phân loại “Solar cell” (tế bào quang điện)
97
3942/TCHQ-TXNK 05/07/2018 V/v phân loại mặt hàng Matit dùng để gắn, bịt đi từ silicon
98
3889/TCHQ-TXNK 04/07/2018 V/v phân loại mặt hàng Acesulfame K
99
3774/TCHQ-TXNK 28/06/2018 V/v áp mã HS cho các mặt hàng thuộc nhóm 8539
100
1921/QÐ-TCHQ 28/06/2018 Quyết định 1921/QĐ-TCHQ năm 2018 về quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
101
3423/TCHQ-TXNK 18/06/2018 V/v phân loại và xử lý thuế đối với các mặt hàng hương cà phê
102
3101/TCHQ-TXNK 04/06/2018 V/v vướng mắc phân loại hàng hóa
103
3076/TCHQ-TXNK 01/06/2018 V/v phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn”
104
2903/TCHQ-TXNK 25/05/2018 V/v vướng mắc về phân loại hàng hóa
105
2829/TCHQ-TXNK 23/05/2018 V/v phân loại xe pick-up
106
2746/TCHQ-TXNK 18/05/2018 V/v phân loại hàng hóa mặt hàng “Loa kéo di động”
107
2688/TCHQ-TXNK 16/05/2018 V/v phân loại “điều hòa không khí chính xác”
108
2655/TCHQ-TXNK 15/05/2018 V/v vướng mắc phân loại hàng hóa mặt hàng linh kiện vòi nước, sen tắm
109
2380/TCHQ-TXNK 03/05/2018 V/v phân loại mặt hàng tấm thép
110
2039/TB-TCHQ 17/04/2018 Cáp điện, gồm ba lõi dây dẫn điện, có vỏ bọc cách điện bằng plastic, có đường kính lõi nhỏ hơn 22,7mm, ngoài ra mẫu còn có một lớp vỏ bọc chung bằng cao su dày 1 mm và một lớp vỏ bọc ngoài cùng bằng lưới kim loại, dùng cho điện áp trên 1kV và không quá 1,2kV.
111
1978/TCHQ-TXNK 13/04/2018 V/v vướng mắc áp dụng thuế chống bán phá giá
112
1908/TB-TCHQ 10/04/2018 Bộ nguồn chuyển mạch dùng cho màn hình tivi, chuyển từ điện áp xoay chiều sang một chiều (Switched-mode Power Supply).
113
921/HQHCM-TXNK 10/04/2018 V/v Phân loại mặt hàng máy bơm nước
114
1907/TB-TCHQ 10/04/2018 Bộ cấp nguồn cho đèn chiếu sáng, sử dụng điện áp xoay chiều 90V~240V để biến đổi ra điện áp một chiều để điều khiển đèn LED chiếu sáng, có thể điều khiển qua hệ thống điều khiển trung tâm hoặc kết nối không dây (LED Electronic Driver).
115
1919/TCHQ-TXNK 10/04/2018 V/v phân loại “Cầu trục”
116
1787/TCHQ-TXNK 05/04/2018 V/v phân loại Công tắc điện cơ bật nhanh
117
1775/TCHQ-TXNK 05/04/2018 V/v phân loại mặt hàng “Bột đậu nành lên men”
118
807/HQHCM-TXNK 29/03/2018 V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng “Phụ kiện cho quần nam bằng kim loại cơ bản”
119
765/HQHCM-TXNK 23/03/2018 V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng “bếp điện từ chưa hoàn chỉnh”
120
1527/TCHQ-TXNK 22/03/2018 V/v phân loại mặt hàng “Khoai tây chiên Jacker”
121
668/HQHCM-TXNK 16/03/2018 V/v mã số hạt giống dưa hấu
122
1375/TCHQ-TXNK 15/03/2018 V/v xử lý kiến nghị mặt hàng thép
123
1310/TCHQ-TXNK 13/03/2018 V/v phân loại hàng hóa mặt hàng máy công trình
124
1300/TCHQ-TXNK 13/03/2018 V/v phân loại hàng hóa mặt hàng “Máy điều hòa không khí - âm trần nối ống gió”
125
1293/TCHQ-TXNK 12/03/2018 V/v phân loại xe trộn bê tông
126
1140/TCHQ-TXNK 05/03/2018 V/v phân loại và xử lý thuế mặt hàng Thực phẩm chức năng dạng lỏng
127
1139/TCHQ-TXNK 05/03/2018 V/v phân loại hàng hóa cho linh kiện khuôn
128
1059/TCHQ-TXNK 27/02/2018 V/v phân loại mặt hàng Cọc FFU
129
987/TCHQ-TXNK 13/02/2018 V/v trả lời kiến nghị
130
975/TCHQ-TXNK 13/02/2018 V/v xử lý kết quả phân loại
131
935/TCHQ-TXNK 12/02/2018 V/v mặt hàng chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi
132
900/TCHQ-TXNK 09/02/2018 V/v phân loại, xử lý thuế mặt hàng Collagen Gold
133
396/HQHCM-TXNK 08/02/2018 V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng “băng tải dùng để bốc dỡ hành lý cho tàu bay”
134
769/TCHQ-TXNK 06/02/2018 V/v phân loại mặt hàng nhà xe lưu động
135
713/TCHQ-TXNK 06/02/2018 V/v phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng sữa tắm, dầu tắm gội toàn thân
136
362/HQHCM-TXNK 06/02/2018 V/v hướng dẫn phân loại giày thời trang
137
544/TCHQ-TXNK 26/01/2018 V/v phân loại Loa kéo di động
138
543/TCHQ-TXNK 26/01/2018 V/v phân loại “đầu DVD dùng cho xe ô tô”
139
552/TCHQ-TXNK 26/01/2018 V/v phân loại mặt hàng xe cần cẩu/cần trục
140
440/TCHQ-TXNK 24/01/2018 V/v phân loại mặt hàng Máy bơm nhiệt làm nóng nước
141
437/TCHQ-TXNK 24/01/2018 V/v phân loại hàng hóa “Polycarboxylic acid surfactant-buildent RX-7”
142
224/HQHCM-TXNK 23/01/2018 V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng “xe địa hình 4 bánh”
143
379/TCHQ-TXNK 22/01/2018 V/v xử lý thuế mặt hàng xe điện chở hàng trong phạm vi hẹp
144
367/TCHQ-TXNK 22/01/2018 V/v Phân loại mặt hàng “Iron (III) hydroxide polymaltose complex 34%”
145
391/TCHQ-TXNK 22/01/2018 V/v phân loại mặt hàng tấm thép
146
344/TCHQ-TXNK 19/01/2018 V/v phân loại mặt hàng hồ bơi ngoài trời bằng nhựa
147
346/TCHQ-TXNK 19/01/2018 V/v phân loại hàng hóa “26K-Plate terminal”
148
248/TCHQ-TXNK 15/01/2018 V/v phân loại hàng hóa mặt hàng “phụ kiện giàn giáo”
149
164/TCHQ-TXNK 11/01/2018 V/v phân loại “Bể ổn nhiệt” (Water bath)
150
154/TCHQ-TXNK 10/01/2018 V/v phân loại mặt hàng “Buồng máy cấp đông IQF”
151
30/TCHQ-TXNK 03/01/2018 V/v mặt hàng xe tương tự xe chơi gôn
152
25/TCHQ-TXNK 02/01/2018 V/v phân loại mặt hàng máy chiếu
153
4053/HQHCM-TXNK 29/12/2017 V/v mã HS máy làm mát và máy lọc nước
154
4038/HQHCM-TXNK 29/12/2017 V/v hướng dẫn thủ tục và mã số mặt hàng sáp tẩy lông mũi
155
8500/TCHQ-TXNK 28/12/2017 V/v tiêu chí phân biệt “thiết bị gia dụng”
156
8472/TCHQ-TXNK 27/12/2017 V/v phân loại mặt hàng Bàn là hơi không dùng điện
157
8436/TCHQ-TXNK 26/12/2017 V/v phân loại mặt hàng lưu huỳnh
158
8402/TCHQ-TXNK 25/12/2017 V/v phân loại lò vi sóng kết hợp
159
3799/HQHCM-TXNK 13/12/2017 V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng camera giám sát
160
8138/TCHQ-TXNK 13/12/2017 V/v phân loại xe điện chở hàng trong phạm vi hẹp
161
8092/TCHQ-TXNK 12/12/2017 V/v vướng mắc về phân loại hàng hóa
162
3779/HQHCM-TXNK 11/12/2017 V/v hướng dẫn phân loại “bột chiết xuất từ bông cải xanh”
163
3778/HQHCM-TXNK 11/12/2017 V/v Phân loại mặt hàng “máy chiếu”
164
3681/HQHCM-TXNK 01/12/2017 V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng hệ thống Động cơ xoay chiều AC Servo motor & Drive
165
3667/HQHCM-TXNK 01/12/2017 V/v hướng dẫn mã số mặt hàng tấm nhựa PVC
166
3619/HQHCM-TXNK 27/11/2017 V/v hướng dẫn phân loại Mặt hàng túi ép đựng dụng cụ tiệt khuẩn
167
7744/TCHQ-TXNK 27/11/2017 V/v phân loại hàng hóa
168
7675/TCHQ-TXNK 22/11/2017 V/v áp mã mặt hàng “Trứng cá tầm Xiberi, dùng nhân giống”
169
3549/HQHCM-TXNK 20/11/2017 V/v hướng dẫn phân loại Mặt hàng cửa trượt bằng thép
170
3548/HQHCM-TXNK 20/11/2017 V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng “tủ đông lạnh”
171
7586/TCHQ-TXNK 17/11/2017 V/v mã HS máy giặt công nghiệp
172
3526/HQHCM-TXNK 17/11/2017 V/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu và mã số “nhà lưu động”
173
7520/TCHQ-TXNK 15/11/2017 V/v phân loại “máy nghiền tinh thức ăn cho tôm”
174
7522/TCHQ-TXNK 15/11/2017 V/v áp mã mặt hàng “Thịt nghêu lụa luộc đông lạnh”
175
3501/HQHCM-TXNK 14/11/2017 V/v hướng dẫn phân loại Mặt hàng lông vịt xuất khẩu
176
7471/TCHQ-TXNK 14/11/2017 V/v mặt hàng màng bao gói đã in đầy đủ thông tin của sản phẩm
177
7379/TCHQ-TXNK 09/11/2017 V/v mặt hàng chế phẩm tạo hương dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi
178
7365/TCHQ-TXNK 09/11/2017 V/v phân loại mặt hàng “máng ốp dây điện bằng nhựa”
179
7378/TCHQ-TXNK 09/11/2017 V/v Phân loại đối với mặt hàng “Túi PE đựng sữa mẹ”
180
3460/HQHCM-TXNK 09/11/2017 V/v hướng dẫn phân loại bảng kẽm dùng trong công nghiệp in
181
3455/HQHCM-TXNK 08/11/2017 V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng thép
182
3363/HQHCM-TXNK 02/11/2017 V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng thiết bị hâm nóng thực phẩm
183
7183/TCHQ-TXNK 02/11/2017 V/v phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng”
184
3374/HQHCM-TXNK 02/11/2017 V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng “Nhôm hợp kim, chưa gia công dạng thanh”
185
7179/TCHQ-TXNK 02/11/2017 V/v trả lời kiến nghị
186
7171/TCHQ-TXNK 02/11/2017 V/v áp mã HS cho hệ thống dây chuyền máy sấy nông sản
187
7073/TCHQ-TXNK 01/11/2017 V/v phân loại hàng hóa
188
7031/TCHQ-TXNK 30/10/2017 V/v áp dụng kiểm tra phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng có tên khai báo tấm LCD...
189
3307/HQHCM-TXNK 27/10/2017 V/v hướng dẫn phân loại Mặt hàng Màn hình điều khiển
190
6832/TCHQ-TXNK 19/10/2017 V/v phân loại “Máy nghiền cà phê hiệu Netz, model: CGS100”
191
6799/TCHQ-TXNK 18/10/2017 V/v phân loại hàng hóa
192
6652/TCHQ-TXNK 11/10/2017 V/v phân loại mặt hàng sữa tắm
193
3093/HQHCM-TXNK 04/10/2017 V/v hướng dẫn nhập khẩu và áp mã HS mặt hàng “Hệ thống làm lạnh nước”
194
6515/TCHQ-TXNK 04/10/2017 V/v Phân loại “Máy điều hòa thang máy”
195
6407/TCHQ-TXNK 29/09/2017 V/v xác định trước mã số hàng hóa
196
6310/TCHQ-TXNK 26/09/2017 V/v xác định trước mã số hàng hóa
197
6281/TCHQ-TXNK 25/09/2017 V/v áp mã HS cho mặt hàng dây chuyền chế biến bột cá
198
2948/HQHCM-TXNK 21/09/2017 V/v hướng dẫn áp mã HS và mức thuế suất ưu đãi riêng mặt hàng “hạt nhựa polyprotylene”
199
6197/TCHQ-TXNK 21/09/2017 V/v mặt hàng PVC
200
2846/HQHCM-TXNK 12/09/2017 V/v hướng dẫn thủ tục nhập khẩu Máy móc thiết bị tháo rời
201
5961/TCHQ-TXNK 08/09/2017 V/v phân loại mặt hàng terminal block
202
2788/HQHCM-TXNK 06/09/2017 V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng “Máy rửa cao áp”
203
2847/HQHCM-TXNK 02/09/2017 V/v phân loại mặt hàng “thực phẩm bảo vệ sức khỏe”
204
2503/HQHCM-TXNK 10/08/2017 V/v hướng dẫn phân loại mặt hàng “camera quan sát”
205
4737/TCHQ-TXNK 17/07/2017 V/v phân loại mặt hàng túi hấp tiệt trùng dùng trong y tế
206
4180/TCHQ-TXNK 23/06/2017 V/v phân loại hàng hóa
207
4012/TB-TCHQ 19/06/2017 Công tắc điện cơ bật nhanh, dòng điện dưới 11A (Công tắc đèn phanh).
208
3662/TCHQ-TXNK 02/06/2017 V/v phân loại “Beam cuốn sợi của máy dệt kim”
209
3664/TCHQ-TXNK 02/06/2017 V/v phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm chức năng Reviv”
210
3487/TCHQ-TXNK 25/05/2017 V/v phân loại “Máy tách thịt cá” và “Máy vắt khô thịt cá biển”
211
2119/TCHQ-TXNK 30/03/2017 V/v kiểm tra phân loại hàng hóa
212
1565/TCHQ-TXNK 13/03/2017 V/v phân loại mặt hàng Kính trắng
213
2903/HQHCM-TXNK 25/10/2016 V/v hướng dẫn mã số mặt hàng hạt giống dưa hấu dùng gieo trồng sản xuất nông nghiệp
214
7549/TB-TCHQ 08/08/2016 Protein từ đậu nành đã được làm rắn. Hàm lượng protein tính theo Nitơ tổng ≈ 60%.
215
1289/HQHCM-TXNK 25/05/2016 V/v hướng dẫn mã số mặt hàng Dầu bắp (ngô) tinh luyện
216
901/HQHCM-GSQL 13/04/2016 V/v hướng dẫn thủ tục hải quan
217
879/HQHCM-TXNK 12/04/2016 V/v hướng dẫn sự khác nhau về mã HS trên C/O và trên tờ khai hải quan
218
1743/TB-TCHQ 10/03/2016 Bộ điều khiển, dùng để điều khiển ánh sáng đèn, phục vụ cho camera quan sát các chi tiết máy, điện áp hoạt động dưới 1.000V, có lắp các loại đầu nối khác nhau để kết nối dữ liệu với bộ điều khiển trung tâm, nối với nguồn cấp, nối với đèn. Bên trong là bảng mạch hoàn chỉnh đã lắp ráp các linh kiện điện, điện tử, có các linh kiện để bảo vệ mạch điện.
219
8122/TCHQ-TXNK 07/09/2015 V/v vướng mắc Thông tư số 14/2015/TT-BTC
220
128/2013/TT-BTC 10/09/2013 Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
221
49/2010/TT-BTC 12/04/2010 Hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
STT Tên biểu mẫu
1
14_2015_TT-BTC_PhuLuc