CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

     Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

    Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

       Căn cứ Quyết định số 2335/QĐ-TCHQ ngày 06/08/2015 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

      Xét đề nghị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan tại công văn ngày 13/12/2019 của Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật;

      Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với các ông/bà:

    -  Tạ Thị Kim Ngân, mã số: 031739162 cấp ngày 07/03/2019;

    -  Trần Thụy Ý Nhi, mã số: 215030123 cấp ngày 06/08/2015;

    -  Nguyễn Văn Sáng, mã số: 111679337 cấp ngày 06/08/2015;

    -  Hoàng Mạnh Tưởng, mã số: 022744830 cấp ngày 06/08/2015;

    -  Nguyễn Quốc Việt, mã số: 142168176 cấp ngày 06/08/2015;

    -  Đào Văn Thiện, mã số: 145143929 cấp ngày 06/08/2015;

    -  Trần Mạnh Hùng, mã số: 142025864 cấp ngày 06/08/2015;

    -  Nguyễn Chí Hiếu, mã số: 031102440 cấp ngày 06/08/2015;

    -  Nguyễn Văn Trần Huy, mã số: 024257804 cấp ngày 06/08/2015.

Là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật;

Mã số thuế: 0300823766;

Địa chỉ: 18A đường Lưu Trọng Lư, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh;

Lý do thu hồi: Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật chấm dứt hợp đồng lao động với các ông/bà có tên trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vận tải Việt Nhật, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

141/QÐ-TCHQ
Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
21/01/2020
21/01/2020
Còn hiệu lực
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Tổng Cục Hải quan
Âu Anh Tuấn