CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

Qua theo dõi quá trình tổ chức thực hiện, Tổng cục Hải quan nhận thấy cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hải quan vẫn còn có cách hiểu khác nhau về việc cộng hay không cộng khoản chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên. Để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:

1. Chỉ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên nếu các khoản chi phí này thuộc khoản điều chỉnh cộng quy định tại điểm g khoản 2 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

Cửa khẩu nhập đầu tiên đối với phương thức vận tải đường biển, đường hàng không là cảng dỡ hàng ghi trên vận đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015.

Ví dụ:

Phí CIC/EIS (phí mất cân bằng container): Nếu thỏa mãn đủ các điều kiện (liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập đầu tiên; do người mua thanh toán và chưa được tính trong trị giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán; có số liệu khách quan, định lượng được) theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì là khoản phải cộng vào trị giá hàng nhập khẩu. Nếu không đáp ứng một trong ba điều kiện thì không phải cộng vào trị giá hàng hóa nhập khẩu.

2. Trường hợp các khoản chi phí này là khoản điều chỉnh cộng thì cơ quan hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện khai báo như sau nếu doanh nghiệp thuộc diện khai báo mã phân loại khai trị giá là 7:

Tại chỉ tiêu 1.49 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (Mã, tên khoản điều chỉnh): Ô 1 khai ký tự “N”, Ô 2 khai ký tự “DP”, Ô 3 nhập mã đơn vị tiền tệ, Ô 4 nhập tổng giá trị các khoản điều chỉnh, sau đó nhập vào tổng giá tính thuế bằng tay vào hệ thống. Đồng thời, tại chỉ tiêu 1.50 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC (chi tiết khai trị giá): nhập tóm tắt số tiền của từng khoản điều chỉnh, ví dụ CIC (1.270.000vnđ)...

3. Thực hiện kiểm tra khoản chi phí này tại khâu trong và sau thông quan để thực hiện việc xác định trị giá đúng quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Thông tư số 39/2015/TT-BTC, Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

1395/TCHQ-TXNK
V/v chi phí vận tải
16/03/2018
16/03/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Hoàng Tuấn