CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

     Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

    Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

     Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-TCHQ ngày 25/01/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

     Căn cứ Quyết định số 3713/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ủy quyền ký quyết định thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và quyết định tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan;

    Xét đề nghị thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan tại công văn ngày 29/12/2019 của Công ty cổ phần Đối Tác Chân Thật;

     Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đối với bà:

Nguyễn Thị Thùy Linh; Sinh ngày: 13/01/1993

Mã số: 272164389 cấp ngày 25/01/2019 tại thông báo 448/GSQL-TH;

Là nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan của Công ty cổ phần Đối Tác Chân Thật;

Mã số thuế: 0308365684;

Địa chỉ: 628C xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh;

Lý do thu hồi: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh đã nghỉ việc tại Công ty.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đối Tác Chân Thật, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

127/QÐ-TCHQ
Về việc thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
21/01/2020
21/01/2020
Còn hiệu lực
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Tổng Cục Hải quan
Âu Anh Tuấn