CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYÉT ĐỊNH

về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế
băng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại
kho bạc nhà nước,tổ chức tín dụng

CHI CỤC TRƯỞNG

CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Điều 31 Nghị định sổ 126/2020/NĐ-CP ngày 19 thảng 10 năm 2020của Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một sổ điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Tổng cục Hải quan quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành pho;

Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-HQHCM ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Cục Hải quan Thành phổ Hồ Chí Minh về việc quy định biên chế, địa bàn hoạt động của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào Thông báo về tiền phạt chậm nộp 1647/ĐT-QLT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư;

Theo đề nghị của Đội Quản lý thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty cổ phần Hoàng Gia, mã số thuế : 3500762643, địa chỉ: khách sạn Royal, 36 Quang Trung, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàumở tại Vietcombank-Chi nhánh Vũng Tàu để thi hành thông báo về việc tiền phạt chậm nộp số 2979/ĐT-QLT ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư;

Lý do cưỡng chế: không chấp hành thông báo tiền phạt chậm nộp trên;

Số tiền bị cưỡng chế : 44.472.767 đồng.

 

(Bằng chữ: bốn mươi bốn triệu bổn trăm bảy mươi hai ngàn bảy trăm sáu mươi bảy đông ).

Yêu cầu Ngân hàng Vietcombank-Chi nhánh Vũng Tàu trích tiền từ tài khoản sổ 0081000442208 mở tại ngân hàng Vietcombank-Chi nhánh Vũng Tàu của Công ty Cổ phần Hoàng Gia, mã số thuế: 3500762643;

Điều 2: Công ty cổ phần Hoàng Gia phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này.

Điều 3: Ngân hàng Vietcombank-Chi nhánh Vũng Tàu có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản đổi với số tiền nêu trên tại Điều 1 của Quyết định này đê nộp vào tài khoản số 7111.0.2995224 mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Mục lục ngân sách như sau:

Tờ khai hải quan số : 78/ NKD-CMD ngày 08/12/2000.

Phạt chậm nộp thuế nhập khẩu ( mã NDKT: 4936 ): 14.824.256 đồng Phạt chậm nộp thuế TTĐB (mã NDKT: 4932): 29.648.511 đồng.

Tổng cộng : 44.472.767 đồng.

Trưòng hợp số tiền trong tài khoản của Công ty cổ phần Hoàng Gia nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì ngân hàng Vietcombank-Chi nhánh Vũng Tàuvan phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiếu đế duy trì tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực. Ngay trong ngày trích tiền nộp vào ngân sách Nhà nước, ngân hàng Vietcombank-Chi nhánh Vũng Tàu thông báo cho cơ quan quản lý thuế (Đội Quản lý thuế - Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư ) theo địa chỉ: số 73 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, số điện thoại: 38.211.673

Điềm 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 08 tháng 9 năm 2021 đến ngày 08 tháng 10 năm 2021.

Quyết định này có 02 trang không tách rời./.

1197/QÐ-ÐT
QUYÉT ĐỊNH về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế băng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước,tổ chức tín dụng
06/09/2021
08/09/2021
08/10/2021
Quyết định
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Cục Hải quan Tp.HCM
Nguyễn Xuân Bình