CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

2. Thủ tục đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hãng hàng không gửi Thông báo tham gia đến Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

Bước 2: Tổng cục Hải quan xem xét trả lời chấp nhận  hoặc từ chối thông quan Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan để Hãng hàng không biết.

Bước 3: Tổng cục Hải quan có trách nhiệm cấp tài khoản thực hiện thủ tục hải quan điện tử cho Hãng hàng không. Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm cấp tài khoản thực hiện thủ tục hải quan điện tử cho Đại lý hãng hàng không và Công ty giao nhận.

- Cách thức thực hiện: điện tử

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần: Gửi thông báo theo mẫu số 1 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 đến Cổng thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

* Số lượng: 01bộ.

- Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo tham gia của Hãng hàng không.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phản hồi qua hệ thống chấp nhận hoặc từ chối (nêu rõ lý do).

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 1 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hãng hàng không có chuẩn dữ liệu phần mềm khai hải quan phù hợp với chuẩn dữ liệu do Tổng cục Hải quan công bố (điểm d Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 42/2015/TT-BTC).

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hải quan số 54/2014/QH13;

+ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

+ Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015).
Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan
25/12/2015
25/12/2015
Còn hiệu lực
Tổ chức