CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đăng ký danh mục hàng hóa XK miễn thuế là VLXD đưa vào khu phi thuế quan

 
Ban hành tại Quyết định 1172/QĐ-BTC ngày 11/5/2012


1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chủ dự án xây dựng danh mục hàng hoá xuất khẩu miễn thuế kèm theo phiếu theo dõi, trừ lùi cho cả dự án hoặc từng giai đoạn thực hiện, từng hạng mục công trình của dự án và nộp hồ sơ đăng ký theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư số 11/2012/TT-BTC tại cơ quan hải quan nơi có khu phi thuế quan trước khi đăng ký tờ khai xuất khẩu lần đầu tiên.

- Bước 2: Trên cơ sở hồ sơ của doanh nghiệp lập, cơ quan hải quan nơi đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế kiểm tra đối chiếu với quy định để xử lý. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì trong vòng 03 ngày làm việc có văn bản trả lời (nêu rõ lý do); trường hợp hồ sơ đầy đủ thì trong vòng 10 ngày làm việc phải thực hiện kiểm tra, đối chiếu hồ sơ nếu hàng hóa không thuộc đối tượng miễn thuế thì không xác nhận và có văn bản trả lời, nếu hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, các nội dung trên hồ sơ phù hợp thì thực hiện vào sổ theo dõi, ký, đóng dấu xác nhận vào 02 bản Danh mục và 01 phiếu theo dõi trừ lùi, giao cho người đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế mỗi loại 01 bản chính để xuất trình cho cơ quan hải quan thực hiện trừ lùi khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa thực tế xuất khẩu.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Công văn đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế nêu rõ số lượng hàng hóa, lý do đề nghị được miễn thuế xuất khẩu (theo mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTC): Nộp 01 bản chính;

- Danh mục hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế: Nộp 02 bản chính kèm theo 01 phiếu theo dõi, trừ lùi (theo mẫu 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTC);

- Bảng kê danh mục tài liệu hồ sơ đăng ký danh mục hàng hóa xuất khẩu miễn thuế: Nộp 01 bản chính;

- Tài liệu thiết kế kỹ thuật của dự án: Nộp 01 bản chính.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, hàng hóa thuộc đối tượng miễn thuế, 03 ngày làm việc có văn bản trả lời (nêu rõ lý do) trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có khu phi thuế quan.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Hải quan quản lý hải quan đối với khu phi thuế quan.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi có khu phi thuế hoặc Chi cục Hải quan quản lý hải quan đối với khu phi thuế quan.

- Cơ quan phối hợp (nếu có):

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Vào sổ theo dõi, ký, đóng dấu xác nhận.

8.  Phí, lệ phí: không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01 và Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTC ngày 04/02/2012 của Bộ Tài chính.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

- Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

- Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

- Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Thông tư số 11/2012/TT-BTC ngày 04/02/2012Hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan

Đăng ký danh mục hàng hóa XK miễn thuế là VLXD đưa vào khu phi thuế quan
Còn hiệu lực