CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Tổng Cục Hải quan.

 

Thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực phẩm nhập khẩu tại Điều 14 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm. Cục Bảo vệ thực vật gửi Tổng Cục Hải quan Danh sách quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam (Danh sách kèm theo).

Danh sách quốc gia vùng lãnh thổ và tổ chức cá nhân được xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc thực vật vào Việt Nam được cập nhật và đăng tải trên website www.ppd.gov.vn của Cục Bảo vệ thực vật.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật gửi Tổng cục Hải quan Danh sách như trên./.

906/BVTV-ATTPMT
V/v thực hiện kiểm tra ATTP NK theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP
05/04/2018
05/04/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nguyễn Quý Dương
STT Số hiệu Ngày ban hành từ ngày Tên văn bản
1
15/2018/NÐ-CP 02/02/2018 Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm