CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MKVN.

(Địa chỉ: 10 Phổ Quang, P2, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh)

Phúc đáp công văn số 003CV/MKVN-CHQTPHCM đề ngày 08/3/2021 của Công ty hỏi về ưu đãi đặc biệt về thuế quan đối với hàng hóa không thể hiện xuất xứ trên bao bì, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Về nộp chậm chứng từ chứng nhận xuất xứ, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 7 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, căn cứ Điều 13 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính: Cơ quan hải quan kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu căn cứ quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa; Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Hiệp định thương mại tự do của Bộ Công Thương; nội dung khai của người khai hải quan, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu (kiểm tra thực tế hàng hóa áp dụng đối với hàng hóa thuộc trường hợp phải kiếm tra thực tế trong thông quan hoặc còn điều kiện kiểm tra thực tế sau khi hàng hóa đã được thông quan).

Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa không thể hiện xuất xứ trên sản phẩm, Công ty đã vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa. Tuy nhiên việc trên sản phẩm hàng hóa không thể hiện xuất xứ không phải là cơ sở từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được kiểm tra, xem xét và giải quyết cụ thể.

Trân trọng./. 

677/HQTPHCM-GSQL
V/v thời hạn nộp bổ sung C/O
30/03/2021
30/03/2021
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Xuất xứ hàng hóa (C/O)
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ
STT Số hiệu Ngày ban hành từ ngày Tên văn bản
1
38/2018/TT-BTC 20/04/2018 Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu