CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Vina Marudai

Đ/c: 39 Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM

 

    Phúc đáp văn bản số 001/2020/CVTV của Công ty TNHH Corona Marudai về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

     1. Về khai báo hải quan:

     Mục 1.20 mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT- BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định tiêu chí khai báo “tên người xuất khẩu” đối với tờ khai điện tử nhập khẩu như sau:

     “(1) Nhập tên người xuất khẩu hoặc tên chủ hàng nước ngoài trong trường hợp gửi kho ngoại quan (nếu chưa đăng kí vào hệ thống).

        (2) Trường hợp đã đăng kí, hệ thống sẽ tự động xuất ra.

     Lưu ý:

     - Nhập tên người xuất khẩu (người bán) theo hợp đồng mua bán hàng hóa nhập khẩu (kể cả trường hợp mua bán qua bên thứ ba);

     - Nhập tên bên đặt gia công theo hợp đồng gia công (kể cả trường hợp nhập khẩu hàng hóa qua bên thứ ba theo chỉ định của bên đặt gia công, trong trường hợp này ghi người được chỉ định giao hàng tại 0 tên người ủy thác xuất khẩu);... ”

    2. Về chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong kho ngoại quan:

    Khoản 8 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ tài chính đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

    "8. Việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa gửi kho ngoại quan do chủ hàng hóa thực hiện khi có hành vi mua bán hàng hóa theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại. Chủ kho ngoại quan có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan về việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa đang gửi kho ngoại quan để quản lý theo dõi, không phải làm thủ tục nhập, xuất kho ngoại quan. Thời hạn hàng hóa gửi kho ngoại quan được tính kể từ ngày hàng hóa đưa vào kho ngoại quan theo hợp đồng thuê kho ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng cũ.

     Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi để Quý công ty tham khảo thực hiện.

     Trân trọng./.

3738/HQHCM-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng gia công từ kho ngoại quan
21/12/2020
21/12/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Chính sách hàng chuyên ngành
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ