CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam.

(Số 156 Nguyễn Lương Bằng, p. Tân Phú, Q. 7, TP.HCM)

 

     Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh nhận được công văn số 0311/UVN ngày 03/11/2020 của Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam về việc xuất khẩu máy móc đã nhập khẩu tạo tài sản cố định, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

     1. Trường hợp máy móc, thiết bị là hàng hóa nhập khẩu chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế:

     Tại khoản 3 điều 85 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính quy định như sau:

     “3. Thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

    a) Các hình thức thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa thuộc diện thanh lý, điều kiện thanh lý, hồ sơ thanh lý hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự án có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

    Đối với hàng hóa nhập khấu miễn thuế để thực hiện dự án có vốn đầu tư trong nước, khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì thực hiện việc kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư này;

    b) Thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thực hiện tại cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu hàng hóa miễn thuế hoặc nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khấu đối với trường hợp không phải đăng ký danh mục hàng hóa nhập khấu miễn thuế;

     c) Thủ tục thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng:

    c.1) Doanh nghiệp hoặc Ban thanh lý có văn bản nêu rõ lý do thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng tên gọi, ký mã hiệu, lượng hàng, số tiền thuế đã được miễn thuế tương ứng với hàng hóa cần thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số, ngày, tháng, năm gửi cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu hàng hóa miễn thuế;

    c.2) Trường hợp xuất khẩu thì doanh nghiệp mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo loại hình tương ứng;

    2. Trường hợp máy móc, thiết bị là hàng hóa nhập khẩu đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế:

    Căn cứ quy định tại khoản a mục 1 phần III Thông tư số 04/2007/TT-BTM thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tự quyết định việc thanh lý trên cơ sở phù hợp với điều kiện thanh lý hàng nhập khẩu nêu tại khoản c mục 4 phần II Thông tư này.

  Trường hợp xuất khẩu thì doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu theo loại hình tương ứng được quy định tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan về việc mã loại hình trên hệ thống Vnaccs. Thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

    Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như trên để Quý Công ty nghiên cứu thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

    Trân trọng./.

3361/HQHCM-GSQL
V/v xuất khẩu máy móc đã nhập khẩu tạo tài sản cố định
17/11/2020
17/11/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Chính sách hàng chuyên ngành,Chính sách hạn ngạch thuế quan
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ