CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH VINAWOOD.

(Lot 38-43, Road 2, Linh Trung II EPZ, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM)

 

     Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 70/CV ngày 05/11/2020 của Công ty TNHH VINAWOOD về việc hỗ trợ thủ tục mang một số máy móc, thiết bị đầu tư tại Bình Định, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

    - Theo quy định tại khoản 8 Điều 30 Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế thì “Chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất được áp dụng cơ chế đối với Doanh nghiệp chế xuất quy định tại Điều này nếu đáp ứng được các điều kiện tại khoản 2 Điều này, được thành lập trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế và hạch toán phụ thuộc vào doanh nghiệp chế xuất".

    - Căn cứ Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính quy định chung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX:

    1. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất sản phẩm xuất khẩu của DNCX phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định và sử dụng đúng với mục đích sản xuất, trừ các trường hợp sau DNCX và đối tác của DNCX được lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện thủ tục hải quan:

     a) Hàng hóa mua, bán, thuê, mượn giữa các DNCX với nhau. Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị của hợp đồng gia công giữa các DNCX thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Thông tư này;

     b) Hàng hóa là vật liệu xây dựng, văn phòng phẩm, lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng mua từ nội địa để xây dựng công trình, phục vụ cho điều hành bộ máy văn phòng và sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại DNCX;

     c) Hàm hóa luân chuyển trong nội bộ của một DNCX, luân chuyển giữa các DNCX trong cùng một khu chế xuất;

     d) Hàm hóa của các DNCX thuộc một tập đoàn hay hệ thống công ty tại Việt Nam, có hạch toán phụ thuộc;

     đ) Hàng hóa đưa vào, đưa ra DNCX để bảo hành, sửa chữa hoặc thực hiện một số công đoạn trong hoạt động sản xuất như: kiểm tra, phân loại, đóng gói, đóng gói lại.

     Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hóa.

    2. Hàng hóa DNCX nhập khẩu từ nước ngoài đã nộp đầy đủ các loại thuế và đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu theo quy định như hàng hóa nhập khẩu không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất thì khi trao đổi, mua bán hàng hóa này với doanh nghiệp nội địa không phải làm thủ tục hải quan.

    Hàng hóa DNCX mua từ nội địa và đã nộp đầy đủ các loại thuế theo quy định như doanh nghiệp không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất thì hoạt động mua bán này không phải làm thủ tục hải quan. Trường hợp DNCX mua từ nội địa các loại hàng hóa có thuế suất thuế xuất khấu thì phải làm thủ tục hải quan trừ trường hợp hàng hóa này được sử dụng làm nguyên liệu, vật tư tiêu hao trong quá trình sản xuất của DNCX (Ví dụ: than đá sử dụng trong quá trình đốt lò phục vụ sản xuất của DNCX).”

    Do nội dung Công văn không nêu rõ Chi nhánh của Công ty TNHH VINAWOOD đặt tại Bình Định có phải là DNCX, có hạch toán phụ thuộc không, nguồn gốc tài sản nên Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh không đủ cơ sở để trả lời cho Công ty cụ thể. Do đó, đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định trên để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi quản lý doanh nghiệp để được hướng dẫn cụ thể.

    Trân trọng./.

3337/HQHCM-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan cho Công ty TNHH VINAWOOD
12/11/2020
12/11/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Chính sách hàng chuyên ngành,Chính sách hạn ngạch thuế quan
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ