CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH XNK Thủy Sản Seapro.

(297E Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 1, TP.HCM)

 

    Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh nhận được công văn số 12220/CV/SPRO ngày 28/10/2020 của Công ty TNHH XNK Thủy Sản Seapro về việc xử lý phế phẩm, phế thải sau gia công, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

     1. Về thời hạn hoàn thành việc thực hiện thủ tục giải quyết phế phẩm, phế thải của hợp đồng gia công:

    Tại Khoản 1 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định như sau:

    “Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thực hiện, tổ chức, cá nhân phải hoàn thành việc thực hiện các thủ tục giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bị thuê, mượn và sản phấm gia công theo quy định tại khoản 2 Điều này.

     Đối với phế thải, tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ghi chép sổ sách chi tiết, xuất trình cho cơ quan hải quan khi kiểm tra.

     2. Về việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm:

    Tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định: “Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan.

    Theo hướng dẫn tại công văn số 7565/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc tại Thông tư số 39/2018/TT- BTC, việc xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm được xác định trên cơ sở định mức thực tế sản xuất của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 35 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Theo đó, doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế theo từng lần (trước khi xuất hóa đơn bán tiêu thụ nội địa) hoặc khai theo tháng và gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống theo chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 04 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Trường hợp thực hiện trên hồ sơ giấy, doanh nghiệp khai theo mẫu số 06/BKKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Cơ quan hải quan cấp số cho bảng kê như đối với trường hợp tờ khai giấy và mở sổ theo dõi riêng đối với bảng kê. Thời hạn nộp thuế đối với phế liệu, phế phẩm là thời điểm kê khai với cơ quan hải quan.

    3. Về việc thực hiện chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi đăng ký tờ khai hải quan mới thay đổi mục đích sử dụng:

    Theo quy định tại khoản 3 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC, thủ tục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư này áp dụng trong trường hợp thực hiện thủ tục hải quan bán, biếu tặng nguyên liệu, vật tư dư thừa ngoài định mức, máy móc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam.

    Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh có ý kiến như trên để Quý Công nghiên cứu thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

     Trân trọng./.

3319/HQHCM-GSQL
V/v xử lý phế phẩm sau gia công
11/11/2020
11/11/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Chính sách hàng chuyên ngành,Chính sách hạn ngạch thuế quan
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ