CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Hóa chất MKVN

(Địa chỉ: 10 Phổ Quang, Phường 2, Q.Tân Bình, TP.HCM).

 

    Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được công văn số 0210CV/MKVN- CHQTP của Công ty TNHH Hóa chất MKVN về việc áp dụng phương thức kiểm tra giảm đối với mặt hàng kiểm tra an toàn thực phẩm. Liên quan đến vấn đề nêu tại công văn, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

    Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 15 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, quy định:

    "2. Cơ quan kiểm tra nhà nước có quyền và trách nhiệm sau đây:

    a) Quyết định áp dụng chuyên đổi phương thức kiểm tra từ phương thức kiểm tra thông thường sang phương thức kiểm tra giảm và áp dụng phương thức kiểm tra thông thường sau 03 (ba) lần kiểm tra chặt đạt yêu cầu thực phẩm nhập khẩu

    Ngày 20/7/2020, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có công văn số 2711/GSQL-GQ1 về việc danh sách các doanh nghiệp có sản phẩm hàng hóa áp dụng phương thức kiểm tra giảm, liên quan đến việc thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018, trong đó tổng hợp danh sách các sản phẩm hàng hóa đáp ứng đủ điều kiện áp dụng phương thức kiểm tra giảm, trên cơ sở thông tin do các đơn vị kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu được các Bộ chỉ định cung cấp.

    Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp không thuộc đối tượng nêu tại công văn 2711/GSQL-GQ1 ngày 20/7/2020 thì liên hệ với Bộ quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn.

    Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn để Quí công ty được biết.

    Trân trọng./.

3002/HQHCM-GSQL
V/v áp dụng phương thức kiểm tra giảm đối với mặt hàng kiểm tra an toàn thực phẩm
15/10/2020
15/10/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Chính sách hàng chuyên ngành
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ