CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty cổ phần rượu Bình Tây

(621 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, TP.HCM)

 

    Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nhận được công văn số 137/2020/CV-RBT ngày 09/10/2020 của Quý Công ty về thủ tục chuyên tiêu thụ nội địa rượu thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

    1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan:

    Căn cứ Điều 5 Quyết định 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định:

    “Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục, người khai hải quan được lựa chọn làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập quy định tại Điều 4 Quyết định này hoặc tại các địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu nhập trong các trường hợp sau:

    ...Hàng hóa nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất tiêu dùng trong nước, sản xuất xuất khẩu và chế xuất được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan nơi có trụ sở chính hoặc trụ sở Chi nhánh hoặc cơ sở sản xuất Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công, sản xuất thuộc Cục Hải quan nơi có cơ sở sản xuất hoặc nơi có cửa khẩu nhập.

    2. Chính sách quản lý hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa:

    Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bồ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ CP) về chính sách quản lý đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu chuyển tiêu thụ nội địa quy định “Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu”.

    Căn cứ điểm a.1 khoản 2 Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định: “Trường hợp hàng hóa là nguyên liệu, vật tư đã cấu thành lên sản phẩm khi thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa, người khai hải quan thực hiện khai báo nguyên liệu, vật tư ban đầu và sản phẩm hoàn chỉnh tại các dòng hàng riêng biệt trên tờ khai. Trong đó thực hiện khai sản phẩm hoàn chỉnh trên một dòng hàng, không khai thuế đối với dòng hàng là sản phẩm hoàn chỉnh; khai nguyên liệu, vật tư nhập khâu ban đầu (tại chỉ tiêu “mã số quản lý riêng” của dòng hàng khai mã “TĐMĐSDSP”) và tính thuế đối với nguyên liệu, vật tư trên các dòng hàng tiếp theo của tờ khai. Chính sách mặt hàng áp dụng đối với sản phẩm hoàn chỉnh theo quy định của pháp luật chuyên ngành

    Căn cứ khoản 1,2 Điều 30 Nghị định 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP) của Chính phủ quy định chung về nhập khẩu rượu quy định “1. Doanh nghiệp có Giấy phép phân phối rượu được phép nhập khẩu rượu và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm của rượu nhập khẩu. Trường hợp nhập khẩu rượu bán thành phẩm, doanh nghiệp chỉ được bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

   2. Doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp được phép nhập khấu hoặc ủy thác nhập khẩu rượu bán thành phẩm để sản xuất rượu thành phẩm.

   3. Về dán tem rượu:

   Căn cứ khoản 3 Điều 30 Nghị định 105/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP) của Chính phủ quy định chung về nhập khẩu rượu quy định

   “Trừ trường hợp quy định tại Điều 31 của Nghị định này, rượu nhập khẩu phải đáp ứng quy định sau:

    a. Phải được ghi nhãn hàng hóa, dán tem rượu theo quy định tại Điều 6 Nghị định này;

    b. Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

   Căn cứ khoản 4 Điều 3 Thông tư 15/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Đối với rượu đóng chai nhập khẩu qua các cửa khẩu: Doanh nghiệp thực hiện và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu tại cơ sở của doanh nghiệp và báo cáo với cơ quan Hải quan nơi đăng ký làm thủ tục nhập khẩu số lượng thực sử dụng (ghi rõ số sêri tem) trước khi thông quan.

    Đối với rượu thành phấm dạng thùng, téc nhập khẩu về đóng chai trong nước: Doanh nghiệp thực hiện và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu tại cơ sở đóng chai trước khi đưa ra thị trường để tiêu thụ

    Đề nghị Quý Công ty đối chiếu các quy định nêu trên để thực hiện.

    Trân trọng./

3000/HQHCM-GSQL
V/v chuyển tiêu thụ nội địa rượu thành phẩm
15/10/2020
15/10/2020
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Chính sách hàng chuyên ngành
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ