CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.
 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 788/HQHCM-TXNK ngày 20/3/2017 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc phân loại mặt hàng “hạt chia nguyên chất, chưa qua chế biến” nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Nhóm 12.07Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa v mảnh

Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2012 - Chú giải tổng quát Chương 12:

Nhóm 12.01 đến 12.07 gồm các loại hạt và quả dùng cho quá trình chiết xuất (bằng áp lực hoặc bằng dung môi) dầu và mỡ dùng cho công nghiệp hoặc thực phm, dù chúng dùng cho mục đích này, cho việc làm giống hoặc cho các mục đích khác

Mặt hàng hạt chia là loại hạt có chứa dầu, chưa qua chế biến thuộc nhóm 12.07, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 1207.99 “- - Loại khác”, mã số 1207.99.90 “- - - Loại khác” (Áp dụng qui tắc 1 và 6).

Xem xét các nhóm còn lại do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã nêu thì nhóm 20.08 gồm: ‘‘Quả, quả hạch (nut) và các phần ăn được khác của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”; nhóm 21.06 gồm: Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

Mặt hàng đang xem xét là hạt chia là loại hạt có dầu, ở dạng hạt, chưa qua chế biến, đã được nêu rõ trong nhóm 12.07 nên không thuộc nhóm 20.08 và nhóm 21.06.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

2679/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng “hạt chia, chưa qua chế biến”
21/04/2017
21/04/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh